Algemene voorwaarden

Artikel 1

Overeenkomsten worden slechts aangegaan onder deze algemene verkoopsvoorwaarden. Geen andere voorwaarden zijn geldig dan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van
de verkoper. In geval van betwisting tussen algemene voorwaarden moet de voorkeur gegeven worden aan deze van de verkoper.

Artikel 2

De leveringen van de klant voor bewerking worden onder voorbehoud aangenomen. De klant zal steeds een meeraantal leveren, teneinde de verkoper de mogelijkheid te geven het
gevraagde aantal te leveren.

Artikel 3

Betalingen geschieden binnen de 30 dagen na levering. Bij niet betaling zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1,5% per maand met een minimum van € 50,00, dit onverminderd het recht op schadevergoeding voor alle aangetoonde schade. Daarbij komen nog de eventuele protesten en aanmaningskosten van de deurwaarder.

Artikel 4

Voor facturen beneden de € 60,00 zullen € 15,00 administratiekosten worden aangerekend.

Artikel 5

Geen enkele klacht wordt nog aanvaard 3 dagen na de levering.

Artikel 6

De verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of opzettelijke fouten van aangestelden of uitvoeringsagenten.

Artikel 7

Het transport gebeurt op risico en kosten van de koper, zelfs bij franco verzending.

Artikel 8

Onverminderd de overdracht van het risico op de koper op het moment dat de goederen het magazijn, Antwerpseweg 17 te Geel, verlaten, gebeurt de eigendomsoverdracht slechts op
het moment van volledige betaling. Zolang de volledige betaling niet heeft plaatsgevonden behoudt de verkoper zich het recht voor latere leveringen ter uitvoering van betreffende of
nieuwe overeenkomst in te houden.

Artikel 9

De leveringstermijn bedraagt 14 dagen, en moet gezien worden als een inspanningsverbintenis. Overschrijding van deze termijn zal in geen geval rechtsgevolgen teweegbrengen en
geen aanleiding kunnen geven tot betaling van een schadevergoeding. Indien de verkoper, om welke reden, ook in de mogelijkheid verkeert de bestelde goederen te leveren, zelfs na
bestelbevestiging, dan wordt de overeenkomst als onbestaande beschouwd en kan geen schadevergoeding of uitvoering gevorderd worden.

Artikel 10

Prijsofferten binden op geen enkele wijze de verkoper. Tot op het moment van facturering behoudt de verkoper zich het recht voor deze prijzen te wijzigen, zonder de koper hiervan op de hoogte te moeten stellen.

Artikel 11

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de rechtbank van Turnhout bevoegd.