Privacyverklaring (EU)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 juni 2020 en is van toepassing op ingezetenen van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.prebo-invest.be over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

1.1 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Contact – door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • IP Adres
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Uitvoering van een overeenkomst

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: 1 jaar op website.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

3. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

4. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

6. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

7. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Contactinformatie

Prebo Invest
Antwerpseweg 17
B-2440 Geel
België
Website: https://www.prebo-invest.be
E-mail: info@prebo-invest.be
Telefoonnummer: +32 (0)14 57 80 10

Bijlage

iThemes Security

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
Security Logs Het IP-adres van bezoekers, gebruikers-ID van ingelogde gebruikers en gebruikersnaam van inlogpogingen worden voorwaardelijk geregistreerd om te controleren op kwaadaardige activiteiten en om de site te beschermen tegen specifieke soorten aanvallen. Voorbeelden van voorwaarden bij het inloggen zijn onder meer aanmeldingspogingen, afmeldverzoeken, verzoeken om verdachte URL’s, wijzigingen in site-inhoud en wachtwoordupdates. Deze informatie wordt 60 dagen bewaard. Met wie we jouw data delen zijn site wordt gescand op mogelijke malware en kwetsbaarheden door Sucuri’s SiteCheck. We sturen geen persoonlijke informatie naar Sucuri; Sucuri kan echter tijdens hun scan persoonlijke informatie vinden die openbaar is gepost (zoals in opmerkingen). Raadpleeg Sucuri’s privacybeleid voor meer informatie. Bij het uitvoeren van Security Check wordt contact opgenomen met ithemes.com als onderdeel van een proces om te bepalen of de site TLS / SSL-verzoeken ondersteunt. Als onderdeel van dit proces worden er geen persoonlijke gegevens naar ithemes.com gestuurd. Verzoeken aan ithemes.com bevatten de URL van de site. Raadpleeg het iThemes-privacybeleid voor meer informatie over het privacybeleid van ithemes.com. Om de bestandsintegriteit te waarborgen, haalt iThemes Security gegevens op van wordpress.org, ithemes.com en amazonaws.com. Er worden geen persoonlijke gegevens naar deze sites gestuurd. Verzoeken aan wordpress.org omvatten de WordPress-versie, de landinstellingen van de site, een lijst met geïnstalleerde plug-ins en een lijst met de versies van elke plug-in. Verzoeken aan ithemes.com en amazonaws.com bevatten de geïnstalleerde iThemes-producten en hun versies. Raadpleeg het privacybeleid van WordPress voor details over het privacybeleid van wordpress.org. Raadpleeg het iThemes-privacybeleid voor meer informatie over het privacybeleid van ithemes.com. Verzoeken aan amazonaws.com hebben betrekking op inhoud die is toegevoegd en beheerd door iThemes, die onder het privacybeleid van Amazon Web Services valt. Hoe lang we jouw data bewaren Beveiligingslogboeken worden 60 dagen bewaard. Waar we jouw data naartoe sturen Deze site maakt deel uit van een netwerk van sites die bescherming bieden tegen gedistribueerde brute force-aanvallen. Om deze bescherming mogelijk te maken, wordt het IP-adres van bezoekers die proberen in te loggen op de site gedeeld met een service van ithemes.com.